Page 48 - Mode
P. 48

     LOOPBAANPADEN ZIJN ER NIET VOOR NIETS
De cao voor de Fashion Sport & Detailhandel voorziet in negen verschillende functieniveaus met bijbehorende functiebeschrijvingen. Dit betekent dat er ook loopbaanpaden zijn. Anders gezegd: wie in de branche werkt, kan hogerop klimmen, carrière maken, of hoe je het ook noemen wil. En bij elke stap om- hoog hoort een hoger loon.
  Opvallend is dat de branche geen functie- benamingen kent zoals we die elders in de detailhandel wel kennen: bijvoorbeeld aankomend winkelmedewerker, verkoop- assistent, senior verkoopmedewerker of leidinggevende. In deze cao houden de partijen het bij de functieniveaus A tot en met I. Wel kent de cao per functieniveau een beschrijving van de aard van de functie, de bijbehorende werkzaamheden en het “zakelijk risico”: een beschrijving van wat de medewerker zoal fout kan doen (!).
Bij elk functieniveau hoort een eigen salaristabel. De hoogte van de bedragen verschilt per subsector (er zijn bijvoor- beeld loontabellen voor wie werkt in de subsector Woon-, Sport- of Schoenend- etailhandel). Wel lopen alle salaristabellen van 16- tot en met 22-jarige leeftijd (ieder jaar een iets hoger leeftijdsafhankelijk uur- loon), waarna vanaf 23 jaar niet langer de leeftijd, maar het aantal dienstjaren elke volgende salarisstap bepaalt.
COMPETENTIES
De cao beschrijft ook gedetailleerd wat iemand op een bepaald functieniveau moet kunnen, welke werkzaamheden daar bij horen, en wat er zoals gezegd niét fout mag gaan. Het voert echter
te ver om alle competenties voor alle functieniveaus hier te benoemen. Ze staan nauwkeurig omschreven in de bijlage bij de cao (te vinden op de website van de brancheorganisatie INretail, www.inretail. nl of de daaraan gerelateerde website www.werkindewinkel.nl. Hier lees je wat iemand op een bepaald functieniveau pre- cies moet doen en kunnen en kennen. Een overstap naar een volgend functieniveau kan zodra de medewerker aan de daarbij vereiste competenties voldoet.
HANDVAT
Het is fijn dat de cao zich zo gedetail- leerd uitdrukt in competenties. Want dat maakt dat werkgever en medewerker elkaar hier ook daadwerkelijk aan kunnen houden.
  

   46   47   48   49   50