Page 57 - Mode
P. 57

      AFSTEMMEN WERK EN PRIVÉ
Het is belangrijk dat je werk en privé goed op elkaar kunt afstemmen. Al is het alleen maar om het plezier in je werk te behouden. De cao biedt handvatten om dit te kunnen doen.
 Volgens de cao geldt voor de modebran- che in geval van een fulltime aanstelling een gemiddelde werkweek van 38 uur, verdeeld over vijf dagen per week, berekend over twaalf kalendermaan-
den. Dit is het gemiddelde dat ook in
veel andere sectoren geldt. De roosters worden minimaal twee weken van tevoren bekendgemaakt.
De werkgevers beloven in de cao plechtig om zo veel mogelijk te voorkomen dat medewerkers moeten overwerken, hoewel ze dit wel kunnen eisen. De medewerker is dan verplicht om over te werken. In dat geval heeft de medewerker recht op een overwerktoeslag.
Er is sprake van overwerk als de mede- werker, na overleg met de werkgever, opdracht heeft gekregen arbeid te ver- richten op meer dan 10 uur per dag; of op meer dan 40 uur per week, berekend over een periode van vier aaneengesloten weken. Een medewerker in volledige dienst met een bruto loon dat per maand hoger is dan tweemaal het wettelijk bruto minimumloon per maand (voor medewer- kers van 23 jaar en ouder), komt niet in aanmerking voor overwerktoeslag.
BUITENGEWOON VERLOF
Ook wat betreft verlofregelingen is de cao duidelijk. Er staat precies in hoeveel vakantiedagen de werknemers krijgen, wat ze moeten doen om verlof op te ne- men en welke regels gelden in geval van bijvoorbeeld ziekte tijdens vakantie.
Ook de regels rond buitengewoon verlof staan in de cao vermeld. Bijvoorbeeld in geval van je eigen trouwen (2 dagen), verhuizing (1 dag), het overlijden van je partner of kind (dag van overlijden tot
en met de uitvaart) en het overlijden van een van je ouders, schoonouders, broers, zusters of aangetrouwde kinderen (dag van de uitvaart plus één dag).
Zo zijn er meer verlofafspraken in de cao opgenomen. Wil je weten welke? Kijk dan in de cao die je kunt vinden op de website van INretail, www.inretail.nl, of de daaraan gerelateerde website www.werkindewinkel.nl.
Afspraken uit de vorige cao zijn
nu onderdeel van de individuele arbeidsovereenkomst. Deze kunnen
in overleg met jou aangepast worden. Let op, je hoeft geen genoegen te nemen met verslechteringen!
          55   56   57   58   59